Sjöviks Vägförening

Sjöviks vägförening.

"Föreningen skall - sedan ett jämlikt lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar (EVL) den 29 november 1968 framlagt förrättningsutlåtande vunnit laga kraft - hava till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad som nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg, som förklarats skola vara föreningens.

 ------------------------------------------------------------------------------

Väghållning omfattar byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning (3§ första st. EVL).

Ej må föreningen utöva verksamhet, som är främmande för dess nu angivna ändamål, föreningen dock obetaget att ombesörja vägbelysning (71 ½ tredje st. EVL).

.

.

Att förestående stadgar för Sjöviks vägförening antagits vid sammanträde med vägintressenterna den 2 oktober 1968 betygar.

                                                             J-E Classaeus

                                                             Förrättningsman"

(* kommunen har tagit över vinterväghållningen och vägunderhållet i och med kommunaliseringsbeslutet på 90-talet.)

Årtal


10 sept 2015 »

Mailkonversation med kommun finns nu under fliken "Hem".


14 april 2014 »

Årsmötet blir den 4 juni 2014, kl 18.30 i supportlokalen.


11 maj 2013 »

Årsmötet blir den 21 maj 2013, kl 18.30 i supportlokalen.


8 maj 2012 »

Årsmötet blir den 5 juni 2012, kl 18.30 i supportlokalen.


29 nov 1968 »

Sjöviks vägförening är nu en vägförening.


2 okt 1968 »

Stadgar antas.